Skip to main content

Algemene Voorwaarden
Aandacht Groep BV

Laatste wijziging: 08 januari 2023


Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon die optreedt namens Aandacht Coaching en Aandacht Arbo BV hierna te noemen ‘Aandacht Arbo’.

 • 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-) persoon die met Aandacht Arbo een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te stuiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

 • 1.3 Werkzaamheden: alle door  Aandacht Coaching en Aandacht Arbo verrichte en te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten in het kader van arbodienstverlening zoals bedrijfsartsen, casemanagement, veiligheidskundige werkzaamheden, conflictbemiddeling, coaching, ondersteuning personele diensten, uitvoeren risico-inventarisaties en –evaluaties, opstellen probleemanalyses en plannen van aanpak, opleiding en training, opzetten en implementeren verzuim- en activeringsbeleid, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn  in verband met bedoelde werkzaamheden.

 • 1.4 Levering: het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de Aandacht Arbo opgedragen werkzaamheden of (indien zulks niet mogelijk is) het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten en iedere vorm van dienstverlening of bemiddelingen tussen Aandacht Arbo en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende verbintenissen.

 • 2.2 Afwijkingen van en/ of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door de opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijking en/ of aanvulling zullen slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen.

 • 2.3 Indien de enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.probleemanalyses en plannen van aanpak, opleiding en training, opzetten en implementeren verzuim- en activeringsbeleid, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn  in verband met bedoelde werkzaamheden.

 • 2.4 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Aandacht Arbo zijn aanvaard.

Artikel 3 Prijsopgaven en totstandkoming overeenkomst

 • 3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Aandacht Arbo zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen Aandacht Arbo en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij Aandacht Arbo zulks in aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

 • 3.2 De overeenkomst tussen Aandacht Arbo en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Aandacht Arbo de haar opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een  opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgeld eveneens voor wijzigingen in opdracht.

 • 3.3 Aandacht Arbo is verplicht opdrachtgever te doen laten weten dat op die overeenkomst deze voorwaarden van toepassing zullen zijn en (tenzij zulks reeds eerder was geschied) deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze voorwaarden bij haar ter inzage liggen c.q deze voorwaarden aan opdrachtgever ter hand te stellen.

 • 3.4 In het kader van aan haar verstrekte opdrachten behoudt Aandacht Arbo zich uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke opdrachten ten dele of geheel aan gevolmachtigden voor uitvoering onder te brengen. Overigens geschiedt zulks steeds onder eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 4 Verplichting Aandacht Arbo

 • 4.1 Aandacht Arbo voert de haar opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.

 • 4.2 Indien de werkzaamheden van Aandacht Arbo beogen een bepaald eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door Aandacht Arbo te verrichten werkzaamheden, nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

 • 4.3 Aandacht Arbo is bevoegd bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden eventueel bij haar in dienst zijnde personen in te schakelen. Aandacht Arbo is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegeven, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in loondienst zijnde derden, indien het de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht deze aldus door haar ingeschakelde personen verantwoordelijk als waren deze werkzaamheden door Aandacht Arbo zelf uitgevoerd.

 • 4.4 Aandacht Arbo is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij Aandacht Arbo daarvan door opdrachtgever zal zijn ontheven.

 • 4.5 Aandacht Arbo is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zijn door Aandacht Arbo is verkregen. Dit geldt niet voor de zusterbedrijven van Aandacht Arbo.

Artikel 5 Uurtarief en verschotten

 • 5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door Aandacht Arbo verricht tegen vergoeding van de overeengekomen of bij gebreke daarvan de door Aandacht Arbo voor de betrokken werkzaamheden van tijd tot tijd gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.

 • 5.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal Aandacht Arbo aan deze toe zenden een lijst waarin opgenomen de door Aandacht Arbo gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven alsmede tarieven terzake van verschotten.

 • 5.3 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Aandacht Arbo het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor werkzaamheden die het gevolg zijn van de pro-actieve houding van Aandacht Arbo. Opdrachtgever wordt (tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is) vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval zij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat zij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan Aandacht Arbo bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 5.4 Opdrachtgever en Aandacht Arbo kunnen betaling vooraf door opdrachtgever van een deel of van alle onkosten, verschotten of honoraria overeenkomen door midden van een voorschotbetaling.

Artikel 6 Declaratie en betaling

 • 6.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, worden de door Aandacht Arbo verrichte werkzaamheden tenminste eenmaal per maand aan opdrachtgever gedeclareerd. De declaratie is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

 • 6.2 Betalingen der declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

 • 6.3 De opdrachtgever die niet is een natuurlijk persoon is niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

 • 6.4 Reclame terzake een door interventie aan opdrachtgever verzonden declaratie dienen te geschieden binnen vier weken na de op deze declaratie vermelde datum. Ieder recht van reclame terzake een declaratie vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de declaratie en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.

 • 6.5 De omvang van de door Aandacht Arbo verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van de door Aandacht Arbo terzake bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.

 • 6.6 Ingeval van niet c.q niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Aandacht Arbo zal zijn vereist, over het openstaande bedrag der declaratie wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door Aandacht Arbo, te zijner laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-. Onder gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.

 • 6.7 Verrekening is nimmer toegestaan.

 • 6.8 Aandacht Arbo is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of genoegzame zekerheid voor het nakomen van dienstverplichting te verlangen.
  Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Aandacht Arbo voldoet, is Aandacht Arbo gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan zal opdrachtgever in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist. Blijft, naar aanleiding van een verzoek van Aandacht Arbo een voorschot te betalen of zekerheid te stellen, een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan zal Aandacht Arbo gerechtigd zijn onmiddellijk ingang de overeenkomst te ontbinden. Aandacht Arbo blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en op een aan haar vanwege de ontbinding toekomende schadevergoedingen.

Artikel 7 Aanlevering, levertijd en aflevering

 • 7.1 Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Aandacht Arbo geschiedt de aanlevering der informatie, benodigde bescheiden. Administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan Aandacht Arbo op door Aandacht Arbo te bepalen wijze en in door Aandacht Arbo te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van informatie, bescheiden e.d. door Aandacht Arbo aan opdrachtgever.

 • 7.2 Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn.

 • 7.3 Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan Aandacht Arbo ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van Aandacht Arbo stelt, is Aandacht Arbo bevoegd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichting tot aanleveren van informatie, bescheiden enz. Aandacht Arbo is gehouden,indien opdrachtgever langer dan vier weken na het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in gebreke blijft met aanlevering van voormeld informatie en bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zo lang Aandacht Arbo haar werkzaamheden opschort tengevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is Aandacht Arbo jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade of winstderving.

 • 7.4 Indien opdrachtgever een afspraak met een specialist/dienst van Aandacht Arbo (artikel 1.3) niet kan nakomen, dient hij dit 48 uur voor aanvang bij Aandacht Arbo te melden, anders is Aandacht Arbo gerechtigd de kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Klachten

 • 8.1 Onder klachten worden in deze voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door Aandacht Arbo verrichte werkzaamheden, zulks evenwel met uitzondering van klachten betreffende terzake gezonden declaraties.

 • 8.2 Klachten dienen schriftelijk bij Aandacht Arbo te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere) levering of (indien het gebrek voor opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was) binnen dertig dagen na constatering van het gebrek. De klachten moeten behelzen een duidelijk en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

 • 8.3 Aandacht Arbo deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de klacht mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de klacht (als zijnde al dan niet terecht) tegemoet zal worden gekomen.

 • 8.4 Indien de klacht door Aandacht Arbo c.q in overleg tussen Aandacht Arbo en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de klacht door Aandacht Arbo is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Aandacht Arbo is gehouden opdrachtgever op deze mogelijkheid te wijzen.

 • 8.5 Klachten geven de opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van het verschilde bedrag, vermeerderd met 10% wegens rente en kosten, en in deze garantie de bepaling is opgenomen dat deze door Aandacht Arbo kan worden ingeroepen indien en voor zover de klacht bij vonnis van de bevoegde rechter ongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever terzake deze klacht niet binnen een maand na het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig zal hebben gemaakt.

Artikel 9 Gebruiksrechten opdrachtgever

 • De resultaten van de door Aandacht Arbo in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen onderneming en binnen het kader van de verleende opdracht worden gebruikt, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit of Aandacht Arbo aan opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend deze resultaten aan derden te openbaren of deze door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart Aandacht Arbo tegen mogelijke aanspreken van derden indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt.

Artikel 10 Geheimhouding

 • Aandacht Arbo verplicht zich jegens opdrachtgever tot geheimhouding zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • 11.1 Aandacht Arbo is gehouden zich te allen tijde voor mogelijk door opdrachtgever te lijden schade tengevolge van gebreken in de uitvoering van de Aandacht Arbo opgedragen werkzaamheden (daaronder begrepen het niet tijdig uitvoeren daarvan) te verzekeren overeenkomstig de opvattingen en op de voorwaarden die voor de beroepsgroep in het maatschappelijk verkeer van tijd tot tijd zullen gelden.

 • 11.2 Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de aan Aandacht Arbo opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot de grootte van één jaaromzet van Aandacht Arbo bij de betreffende opdrachtgever.

 • 11.3 Aandacht Arbo is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet haar adviezen heeft opgevolgd en niet al het nodige heeft gedaan om Aandacht Arbo in staat te stellen de haar opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.

 • 11.4 Aandacht Arbo zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld in het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde resultaat of effect niet wordt behaald.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

 • 12.1 Ieder der partijen is bevoegd, indien de andere partij na daartoe in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien toerekenbaar niet,  niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst na voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de overige bevoegdheden ingevolge de wet.

 • 12.2 Iedere der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden , indien:
  a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
  b. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij of de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd.
  c. de wederpartij onder curatele wordt gesteld dan wel onder bewind wordt geplaatst.

 • 12.3 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 13 Overmacht

 • 13.1 Als een tekortkoming van de overeenkomst tussen Aandacht Arbo en opdrachtgever, die Aandacht Arbo niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer bij het totstandkomen van een overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoeft te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Aandacht Arbo kan worden verlangd, daaronder schade, brand, diefstal, en defecten of storing in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.

 • 13.2 Aandacht Arbo is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij haar een geval van overmacht als in vorenbedoelde zin voordoet.

 • 13.3 Ingeval van overmacht zullen partijen overleg plegen omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

Artikel 14 Privacyreglement

 • De bij de totstandkoming van een opdracht/ overeenkomst verstrekte persoons- en/of bedrijfsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Aandacht Arbo gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 • 15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn als mede daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen worden berecht door de rechter te Haarlem.

 • 15.2 Op de overeenkomst alsmede daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday